LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Tuyên truyền lưu động
TRANG SỬ RẠNG NGỜI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

              Cách đây 68 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Ðình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Ðây là thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và ngày 2-9-1945 trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, một cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám lật đổ chế độ phong kiến nhiều thế kỷ đã lỗi thời, đập tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân.

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, một nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng. Sự kiện trọng đại này mở ra thời kỳ mới cho nhân dân Việt Nam và cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ 20, bắt đầu một quá trình sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của nhân dân các dân tộc bị áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh khổng lồ của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước; là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau Ngày thành lập Ðảng và để lại nhiều bài học lịch sử vô cùng quý giá cho cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Ðộc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Ðó là bài học về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử, sức mạnh của Ðảng chính là từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Ðó là bài học về không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết - đoàn kết toàn Ðảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; đoàn kết là truyền thống quý báu và nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Ðó là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam... Những bài học đó luôn được phát huy, nhất là trong những bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trở thành hành trang, thành động lực thúc đẩy toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, 30 năm gian khổ chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là hành trang và động lực cổ vũ nhân dân ta tiếp tục giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo (1986), đến nay sau 27 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước đi lên với triển vọng tốt đẹp, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Ðảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Chúng ta vô cùng tự hào về Ðảng ta, Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam vượt qua mọi chông gai, hiểm trở để cập bến bờ vinh quang.

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế có những thay đổi rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tình hình trong nước có những thuận lợi cơ bản và đan xen cả những khó khăn, thách thức, đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề về suy thoái kinh tế thế giới. Vì vậy, mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, đất nước ta vẫn còn những hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Vẫn đang tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia... Tình hình đó đòi hỏi Ðảng, Nhà nước phải tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị xã hội ổn định; dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững... tạo tiền đề để đất nước phát triển nhanh và vững chắc hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Phát huy tinh thần tiến công của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ðặc biệt coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp một cách triệt để, toàn diện. Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Ðảng trên các lĩnh vực. Xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nhà nước ta thật sự trở thành Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đinh Xuân Toản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk)

 

Chương trình ra quân đầu năm 2018
Biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân vùng biên giới
Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam
ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU THAM GIA LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG
Từ ngày 28 đến 29/4 sẽ diễn ra Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Đắk Lắk lần
TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THÔNG NHẤT
ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ NGHỆ THUẬT MÚA RỐI TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ CƠ SỞ
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk