LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Giới thiệu chung

1. Vị trí chức năng:

Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa tỉnh có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác này.

2.2 Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa, phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và các phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho các hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương.

2.3 Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết phối hợp với thiết chế văn hóa của các nghành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

2.4 Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật múa rối, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa – nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

2.5 Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống hiện đại.

2.6 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp kỹ năng, năng khiếu về văn hóa – nghệ thuật.

2.7 Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

2.8 Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân tổ chức các dịch vụ văn hóa – nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

2.9 Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.10 Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

3. Cơ cấu tổ chức biên chế:

3.1 Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi Giám đốc vắng mặt, 01 Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễm nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3.2 Các phòng chuyên môn bao gồm:

a) Phòng Hành chính Tổng hợp: thực hiện những nhiệm vụ về hành chính, tổ chức cán bộ, quản trị, kế hoạch tài vụ, tổng hợp dịch vụ.

Các chức danh của phòng gồm:

-       Trưởng phòng và Phó trưởng phòng

-       Các viên chức, nhân viên thực hiện nhiệm vụ; tổ chức, tổng hợp văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, thủ kho, kỹ thuật quản trị mạng, kỹ thuật âm thanh ánh sáng, bảo vệ, lái xe, tạp vụ.

b) Phòng Nghệ thuật Quần chúng: thực hiện nhiệm vụ về văn hóa – văn nghệ quần chúng, phương pháp công tác câu lạc bộ, tổ chức các loại hình văn hóa – nghệ thuật, lễ hội truyền thống và hiện đại, phối hợp thực hiện các hoạt động văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Các chức danh của phòng gồm:

-       Trưởng phòng và Phó trưởng phòng

-       Đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa, sáng tác âm nhạc, phương pháp viên, hướng dẫn viên.

c) Phòng tuyên truyền cổ động, triển lãm: thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyên tuyền, cổ động trực quan, triển lãm, quảng cáo; thực hiện việc vận động, liên kết với các lực lượng xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ các sự kiện chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch.

Các chức danh của phòng gồm:

-       Trưởng phòng và Phó trưởng phòng

-       Biên tập viên, tuyên truyền viên, họa sĩ, phương pháp viên và các hướng dẫn viên.

d) Đội tuyên truyền lưu động: thực hiện nhiệm vụ tổ chức các loại hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn theo định mức kế hoạch hàng năm hoặc các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn của địa phương.

Các chức danh của phòng gồm:

-       Đội trưởng, đội phó;

-       Các tuyên truyền viên, kỹ thuật viên.

e) Đội nghệ thuật múa rối: thực hiện nhiệm vụ tổ chức và xây dựng các loại hình nghệ thuật múa rối theo định mức kế hoạch hàng năm; biểu diễn phục vụ tuyên truyền, giáo dục các cháu thiếu niên, nhi đồng và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các chức danh của phòng gồm:

-       Đội trưởng, đội phó;

-       Đạo diễn, biên kịch, diễn viên.

3.3 Biên chế:

a) Biên chế của Trung tâm Văn hóa là biên chế sự nghiệp, trong tổng biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm.

b) Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể của đơn vị, Giám đốc Trung tâm Văn hóa được ký hợp đồng lao động theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk