LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện Eahleo
MỘT SỐ KẾT QỦA TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở HUYỆN EA H’LEO

Huyện Ea H’Leo có 11 xã và  01 thị trấn, 190 thôn, buôn, tổ dân phố tổng số dân toàn huyện có 127.398 người, gồm 26 dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua nền kinh tế huyện nhà không ngừng phát triển, đời sống vật chất, và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân các dân tộc trong huyện nhiệt tình hưởng ứng, đã tạo được sự gắn kết chặc chẽ giữa văn hoá với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và tạo nên những thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện.  

Theo thống kê, đến tháng 9 năm 2012 trên địa bàn huyện có 89/126 cơ quan, đơn vị văn hóa; 86/188 thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 17.185/26.400 gia đình văn hóa 02/12 xã, thị trấn đề nghị tỉnh công nhận danh hiệu văn hóa. Đến nay 100% thôn, buôn, tổ dân phố  đã xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…Thường xuyên  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung quy ước của khu dân cư, nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá trong các cơ quan, đơn vị. Toàn huyện hiện nay có 01 Nhà văn hóa cấp huyện; 02 Nhà văn hóa cấp xã; và 132/190 nhà sinh hoạt cộng đồng và hội trường thôn, buôn, tổ dân phố. Thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, địa phương và  phục vụ nhiệm vụ chính trị như: các Hội thi, Hôi diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; Dân ca, Dân vũ, diễn tấu cồng chiêng…

Trên địa bàn hiện còn lưu giữ 7 Nghi lễ, lễ hội; 218 bộ chiêng Gia rai, Ê đê; 290 Nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng; 26 Nghệ nhân biết chỉnh chiêng; 23 Nghệ nhân biết truyền dạy đánh chiêng; 31 Bến nước truyền thống;  320 Nhà dài truyền thống; 44 Nghệ nhân biết chế tác nhạc cụ… Thường xuyên tổ chức sưu tầm, quản lý, bảo tồn văn hoá dân tộc, như: Truyện cổ, nhà dài truyền thống, cồng chiêng và khôi phục các lễ hội dân gian như: Lễ cúng bến nước; lễ trưởng thành;  lễ cúng được mùa…

  Trong thời gia tới, huyện đã đưa ra các mục tiêu: Tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển bản sắc văn hóa dân tộc dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống vốn có của dân tộc Việt Nam và các dân tộc Tây Nguyên; Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác bảo tồn di sản văn hóa truyền thống; tôn tạo các khu di tích lịch sử của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú hơn. Qua đó, nhằm khơi dậy lòng tự hào bản sắc văn hóa dân tộc trong nhân dân.  

Thanh Ha      

Phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Gia Rai
Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở huyện Ea H’leo
MỘT SỐ KẾT QỦA TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở HUYỆN EA H’LEO
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk