LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Trung tâm văn hóa huyện Cukuin
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

   UBND  HUYỆN CƯKUIN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM VHTTDL                                           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  

   Số:       /BC-TTVHTTDL                                 Cư Kuin, ngày    tháng 05  năm 2012

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình chung:

Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin là tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Với chức năng là: phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch gồm có 11 đồng chí, trong đó 06 đồng chí trong biên chế chính thức và 05 đồng chí đang hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế. Trong đó 3 đ/c trình độ Đại học, 02 đ/c trình độ Cao đẳng và 6 đ/c trình độ Trung cấp.

2. Thuận lợi và khó khăn:

a/ Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, nhất là từ khi Nghị quyết TW 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng ta đề ra công cuộc đổi mới, với sự quan tâm của các ngành các cấp từ TW đến địa phương. Sự hỗ trợ về kinh phí của Bộ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, những chính sách về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống ngày càng được chú trọng tiếp tục làm cơ sở cho mọi hoạt động của ngành VHTT.

 Phát huy được sức mạnh trong phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” gắn với cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo nên sức lan toả và ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Đội ngũ viên chức của của Trung tâm có độ tuổi còn trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, có lòng nhiệt tình chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Hệ thống thiết chế cơ sở ngày càng được đầu tư, một số lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được quan tâm phục dựng, cơ sở vật chất  phương tiện làm việc từng bước được trang bị, nâng cấp.

b/ Khó khăn:

   Nhất là cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, không gian, địa điểm, khu vực tập luyện, tổ chức biểu diễn và thi đấu….phục vụ các hoạt động của ngành đang còn thiếu.

Trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, làm cho việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Các thế lực thù địch luôn có âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” chống phá những thành quả cách mạng nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, chúng luôn nhằm vào lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ sung đột.

          Tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn còn cao nên công tác xã hội hóa các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn rất hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

1. Kết quả đạt được

- Cổ động trực quan: Tổng số lượt tuyên truyền cổ động trực quan là hơn 700m2 panô , 850m  băng rôn.

- Hoạt động Văn nghệ:

Ở huyện: Tổ chức 01 Liên hoan “Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc”. Đội tuyên truyền lưu động đã biểu diễn được 18 đêm tại cơ sở, phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức 2 buổi, tổ chức 20 chương trình văn nghệ chào mừng phục vụ các ngày lễ, các sự kiện do các cơ quan đơn vị thuộc huyện tổ chức.

Ở tỉnh:

- Tham gia 01 Liên hoan: “Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc” tỉnh Đắklắk năm 2012.

- Tham gia 02 Hội thi: “Cải cách hành chính” tỉnh ĐắkLắk năm 2012.

- Hoạt động Thể dục Thể thao:

Ở huyện:

- Tổ chức 03 giải: Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số huyện Cư Kuin lần thứ IV năm 2012, giải các Câu lạc bộ Tennis huyện Cư Kuin mở rộng lần thứ I năm 2012, giải bóng đá Nhi đồng huyện Cư Kuin.

Ở tỉnh:

Tham gia 04 giải: Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số tỉnh ĐắkLắk lần thứ IX năm 2012, giải vô địch quần vợt tỉnh ĐắkLắk Cúp Prudential lần thứ I năm 2012, giải Võ cổ truyền toàn tỉnh, giải bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh.

* Đạt được kết quả trên là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện, sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban giám đốc Sở VHTT&DL và tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, sáng tạo của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm VHTT&DL huyện trong thời gian qua.

2. Hạn chế, tồn tại:

Tuy nhiên với những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ những hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu là:

          Cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương đôi lúc đôi nơi còn chưa thực sự quan tâm đúng mức tới hoạt động văn hóa, thông tin; phong trào thể dục thể thao chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trước quần chúng, chưa phối hợp đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng các phong trào ở cơ sở.

Hoạt động văn hóa và phong trào thể dục thể thao ở một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa chú ý đến chất lượng, chưa tạo ra được mô hình, điểm sáng về văn hoá, chưa thể hiện được sức mạnh tổng hợp theo kế hoạch đề.

Cơ sở vật chất để phục vụ công tác tổ chức Hội thi, Hội thao Liên hoan, Hội diễn v.v.còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

Một bộ phận cán bộ công chức, viên chức tuy được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

Một là cần có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ Đảng, sự đầu tư đúng mức của chính quyền các cấp, để làm tốt hơn những việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao.

Hai là hàng năm Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch phải xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bám sát các chỉ tiêu nghị quyết của huyện của tỉnh, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch, phân công trách nhiệm đến từng cán bộ viên chức trong cơ quan để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

          Ba là tiếp tục đề nghị Ban văn hóa các xã thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chính quyền UBND xã đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hóa, thông tin, thể dục thể thao cấp cơ sở và tham gia phong trào hoạt động cấp huyện theo chương trình kế hoạch hàng năm.    

          Bốn là thường xuyên quan tâm tới đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân nhất là những địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, không ngừng giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc.

2. Kiến nghị

* Với tỉnh:

- Xây dựng chương trình phối hợp cụ thể giữa Sở VHTT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm văn hoá tỉnh Đắk Lắk về chương trình kế hoạch hoạt động theo từng tháng, quý, năm.

- Sở VHTT&DL quan tâm hỗ trợ kinh phí đối với các dự án giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân gian và các môn thể thao truyền thống.

* Với huyện:

- Đẩy mạnh tiến độ thẩm định phê duyệt đề án xây dựng khu Trung tâm Văn hoá, khu Thể thao liên hợp và các khu vực hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao khác của huyện

- Bổ sung thêm biên chế, đầu tư thêm kinh phí cho hoạt động sự nghiệp Văn hoá Thể thao và Du lịch.

IV. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Sở VHTT&DL, Trung tâm văn hoá tỉnh; Căn cứ theo kế hoạch chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND&UBND; Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của phòng VH&TT, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, quý.

- Kiện toàn bộ máy hoạt động của Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin./.

                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Đức Hanh

Một số hình ảnh hoạt động Văn hóa - Thể thao  

UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) vừa tổ chức Ngày hội văn hóa –thể thao dân tộc
BẢO TỒN BẾN NƯỚC CỦA ĐỒNG BÀO Ê ĐÊ Ở CƯ KUIN
BUÔN HRA EA TLA TỔ CHỨC LỄ CÚNG BẾN NƯỚC
HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG HUYỆN CU KUIN NĂM 2014
HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI DIỄN TIẾNG HÁT CỰU CHIẾN BINH LẦN THỨ I NĂM 2013
Hội thi “Tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Cư Kuin lần thư I năm 2013
GIẢI BÓNG ĐÁ MINI 5 NGƯỜI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ KUIN -
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk