V/v tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Ngày ban hành: 03/02/2021