Thông cáo báo chí về việc tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh"

Ngày ban hành: 03/08/2020