Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xét chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động "Hiến kế xây dựng và phát triển Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh" ban hành ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành: 03/08/2020