LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Thông báo
Kế hoạch tổ chức buôn vui chơi buôn ca hát năm 2017

                    SỞ VHTTDL TỈNH  ĐẮK LẮK                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRUNG TÂM VĂN HÓA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Số:         /KH-TTVH                                  Đắk Lắk, ngày       tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Buôn vui chơi, buôn ca hát năm 2017

  

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Buôn vui chơi, buôn ca hát năm 2017, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua chương trình nhằm tạo sân chơi để đồng bào các dân tộc thiểu số được giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; góp phần phát triển phong trào văn hóa, vui chơi trong cộng đồng, thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Chương trình tổ chức đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Từ ngày 9/10 đến ngày 10/10/2017.

2. Địa điểm: Tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur huyện Cư Kuin.

3. Đối tượng: Nghệ nhân các dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và lao động tại 02 buôn của xã Ea Tiêu và Ea Ktur huyện Cư Kuin.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung

- Các làn điệu dân ca, nhạc, dân vũ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, Cao Nguyên Đắk Lắk;

- Các loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng: Chế tác nhạc cụ dân tộc, đan gùi, các phần thi giã gạo, nảy bắp… góp phần phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, lưu giữ, truyền dạy những nét văn hóa tốt đẹp trong đời sống; giáo dục con người về tính tập thể, tinh thần kỷ luật, ý chí vươn lên giành chiến thắng, rèn luyện sự nhanh nhạy, khéo léo.

2. Hình thức

Mỗi đội tham gia Buôn vui chơi, buôn ca hát thể hiện sinh động, phong phú các tiết mục: Diễn tấu cồng chiêng, dân ca, dân vũ; chế tác nhạc cụ dân tộc, đan gùi; giã gạo, lãy bắp…

3. Số lượng nghệ nhân, chương trình

a) Số lượng nghệ nhân: Phù hợp với chương trình tham gia của mỗi đội.

b) Chương trình, tiết mục tham gia:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu chào mừng;

- Tặng hoa cho các đội;

- Giới thiệu Ban Thẩm định.

- Phần thi của 2 đội:

+ 01 tiết mục diễn tấu cồng chiêng và múa xoang;

+ Chế tác một loại nhạc cụ Đing buốt;

+ 01 tiết mục hát đối đáp (đệm nhạc cụ dân tộc);

+ Thi giã gạo;

+ Thi đan gùi;

+ 01 tiết mục hát múa đông người;

+ Thi lãy bắp.

III. KINH PHÍ

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Buôn vui chơi, buôn ca hát; nguồn kinh phí được trích từ kinh phí sự nghiệp của đơn vị năm 2017.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin: Chịu trách nhiệm kinh phí giải thưởng cho các phần thi, hoa tặng 2 đội, nước uống đại biểu…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh: Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản, Ban Thẩm định; âm thanh, ánh sáng; lắp, ráp sân khấu, đạo cụ cho phần thi đan gùi.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin: Chuẩn bị giải thưởng, hoa tặng 02 đội, bàn ghế, nước uống, nhạc công, bảo vệ và thông báo rộng rãi cho Nhân dân đến xem. Hướng dẫn các buôn luyện tập tham gia chương trình (trong đó: chuẩn bị trang phục, đạo cụ; bắp, lúa, cối, chày giã gạo, thúng, nia, dao, ống nứa, 01 cái cân… cho 3 phần thi chế tác nhạc cụ, lãy bắp, giã gạo).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Buôn vui chơi, buôn ca hát năm 2017, đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Sở VHHTDL;                                                                                                                  (đã ký)

- Phòng QLVH Sở VHTTDL;

- Phòng VHTT huyện Cư Kuin (để biết);

- TTVHTTDL huyện Cư Kuin (để ph/hợp);

- Lưu: VT, NTQC.                                                                                                                                Bùi Văn Khối

Kế hoạch tổ chức buôn vui chơi buôn ca hát năm 2017
Thông báo về việc tổ chức Lớp Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc năm 2017
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH ĐẮK LẮK
Bản quyền thuộc Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ : 02 Hùng Vương - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.850609 - 05003.860827 - 05003.852168
Email : banbientapttvh@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm Công Nghệ và Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Đắk Lắk