Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chóng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới

Ngày ban hành: 05/08/2020