Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Đắk Lắk
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL  theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch