Cấp trang phục truyền thống cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lắk và Krông Bông

Cập nhật lúc: 22/09/2021 35